ProfessionalExcellence

KHI TAM MEDICAL AND CLINIC SYSTEM

HỆ THỐNG KHÍ TÂM ( CRM )

Khí Tâm - Thông Tin Khách Hàng

Khí Tâm - Thông Tin Khách Hàng

Bạn cần đăng nhập để truy cập vào form này.

Khí Tâm - Contact - Khách Hàng

Khí Tâm - Pineline - Khách Hàng

Bạn cần đăng nhập để truy cập vào form này.

Khí Tâm - Thông Tin Khách Hàng

STT Contact Owner Họ Tên Nguồn Khách Hàng Email Số Di Động Số Điện Thoại Mô Tả Tag Ghi Chú Người Tạo Ngày Tạo Ngày Cập Nhật Action Action

Khí Tâm - Thông Tin Pineline/Deal

ID ID_Contact Last Name Contact KH First Name Contact KH Email Contact KH Mobile Contact KH Phone Contact KH Tên Deal ID Khoá Học Loại Khoá Học Tên Khoá Học Giá Khoá Học Tình Trạng Giá Ưu Đãi Mô Tả Ưu Đãi Cập Nhật Bill Tên Người Tạo File Người Tạo Ngày Tạo Ngày Cập Nhật Trạng Thái Action Action
Call Us Now