ProfessionalExcellence

KHI TAM MEDICAL AND CLINIC SYSTEM

Bảng Chấm Công

ID Process Detail Mã Khách Hàng Tên Khách Hàng Dịch Vụ Loại Thời Gian Trị Liệu Bắt Đầu Thời Gian Trị Liệu Kết Thúc ID CG Chuyên Gia Nhiệm Vụ Chuyên Gia Thời Gian Điều Trị Của Chuyên Gia Ghi chú ( CG ) ID CV Chuyên Viên 1 Nhiệm Vụ Chuyên Viên Thời Gian Điều Trị Của Chuyên Viên 1 Ghi chú ( CV ) ID CV sub Chuyên Viên 2 Nhiệm Vụ Chuyên Gia Sub Thời Gian Điều Trị Của Chuyên Viên 2 Ghi chú ( CV Sub ) Action
814 99 Nguyễn Thị Kim Oanh Khí Tâm Yoga chữa lành offline 2024-06-29 11:00:00 2024-06-29 12:00:00 0 0 phút 43 Đinh Trường Xuân 60 phút 0 0 phút
815 99 Nguyễn Thị Kim Oanh Khí Tâm Yoga chữa lành offline 2024-07-03 08:30:00 2024-07-03 09:30:00 0 0 phút 43 Đinh Trường Xuân 60 phút 0 0 phút
816 99 Nguyễn Thị Kim Oanh Khí Tâm Yoga chữa lành offline 2024-07-10 08:30:00 2024-07-10 09:30:00 0 0 phút 43 Đinh Trường Xuân 60 phút 0 0 phút
971 143 Phan Công Khí Tâm trị liệu xử lý cơn đau offline 2024-07-03 15:40:00 2024-07-03 16:40:00 29 Trần Thị Ngọc Hòa 60 phút 0 0 phút 0 0 phút
972 143 Phan Công Khí Tâm trị liệu xử lý cơn đau offline 2024-05-17 16:00:00 2024-05-17 17:00:00 29 Trần Thị Ngọc Hòa 60 phút 0 0 phút 0 0 phút
983 143 Phan Công Khí Tâm Yoga chữa lành offline 2024-07-16 17:30:00 2024-07-16 18:30:00 29 Trần Thị Ngọc Hòa 0 phút 0 0 phút 0 0 phút
984 143 Phan Công Khí Tâm Yoga chữa lành online 2024-07-11 18:00:00 2024-07-11 19:00:00 0 0 phút 43 Đinh Trường Xuân Hướng Dẫn Yoga 60 phút 0 0 phút
985 143 Phan Công Khí Tâm Yoga chữa lành online 2024-07-18 18:00:00 2024-07-18 19:00:00 0 0 phút 43 Đinh Trường Xuân Hướng Dẫn Yoga 60 phút 0 0 phút
986 143 Phan Công Khí Tâm Yoga chữa lành online 2024-07-20 18:00:00 2024-07-20 19:00:00 0 0 phút 43 Đinh Trường Xuân Hướng Dẫn Yoga 60 phút 0 0 phút
1090 152 tessting Khí Tâm tham vấn cân bằng cơ thể ( Premium ) offline 2024-07-16 03:54:00 2024-07-16 05:54:00 27 Master Tố Hải - Hà Nội Gỡ Chèn/Giám Sát 20 phút testering 26 Master Tố Hải - Hồ Chí Minh Đo Posture & Freemed 15 phút testering 39 Master Tố Hải - Singapore Đo Posture & Freemed, Hỗ Trợ Khám Với Cô 45 phút testering
1091 152 tessting Tư vấn sức khỏe toàn diện offline 2024-07-21 17:30:00 2024-07-21 18:30:00 26 Master Tố Hải - Hồ Chí Minh Tư Vấn Thăm Khám 30 phút test 0 0 phút 0 0 phút
1092 152 tessting Tư vấn sức khỏe toàn diện offline 2024-07-03 16:37:00 2024-07-03 17:37:00 31 ExpertTest 30 phút 38 TrainerTest 30 phút 0 0 phút
1093 152 tessting Tư vấn sức khỏe toàn diện offline 2024-07-02 15:10:00 2024-07-02 16:10:00 31 ExpertTest 30 phút 38 TrainerTest 30 phút 0 0 phút
1094 152 tessting Tư vấn sức khỏe toàn diện online 2024-07-04 12:03:00 2024-07-04 14:03:00 26 Master Tố Hải - Hồ Chí Minh 30 phút 29 Trần Thị Ngọc Hòa 10 phút 40 Huỳnh Thị Ngọc Thạch 20 phút
1095 152 tessting Khí Tâm tham vấn cân bằng cơ thể ( Premium ) online 2024-07-23 17:37:00 2024-07-23 18:37:00 29 Trần Thị Ngọc Hòa Gỡ Chèn/Giám Sát 20 phút test 0 0 phút 0 0 phút
1097 152 tessting Feet insoles lót giày tuỳ chỉnh (chưa bao gồm phí tư vấn đo khám) online 2024-07-15 00:37:00 2024-07-15 01:37:00 0 Tư Vấn Thăm Khám 30 phút 123 0 Gỡ Chèn 60 phút 321 0 Hỗ Trợ Làm Mềm 20 phút têst
1098 205 Lê Thị Hoàng Oanh Khí Tâm trị liệu xử lý cơn đau offline 2024-07-01 14:00:00 2024-07-01 15:00:00 29 Trần Thị Ngọc Hòa 60 phút 0 0 phút 0 0 phút
1099 201 Trần Lê Phương Linh Khí Tâm trị liệu xử lý cơn đau offline 2024-07-01 14:00:00 2024-07-01 15:00:00 26 Master Tố Hải - Hồ Chí Minh 60 phút 0 0 phút 0 0 phút
1105 208 Đỗ Nhân Thiên Khí Tâm trị liệu xử lý cơn đau offline 2024-07-12 14:30:00 2024-07-12 15:30:00 29 Trần Thị Ngọc Hòa 60 phút 0 0 phút 0 0 phút
1152 207 Lê Minh Trí Khí Tâm trị liệu xử lý cơn đau offline 2024-07-09 15:10:00 2024-07-09 16:10:00 26 Master Tố Hải - Hồ Chí Minh 60 phút 0 0 phút 0 0 phút
1189 171 Đặng Hồng Ngọc Khí Tâm trị liệu xử lý cơn đau offline 2024-06-26 10:00:00 2024-06-26 11:00:00 26 Master Tố Hải - Hồ Chí Minh 60 phút 0 0 phút 0 0 phút
1190 171 Đặng Hồng Ngọc Khí Tâm trị liệu xử lý cơn đau offline 2024-06-30 10:00:00 2024-06-30 11:00:00 26 Master Tố Hải - Hồ Chí Minh 60 phút 0 0 phút 0 0 phút
1191 171 Đặng Hồng Ngọc Khí Tâm trị liệu xử lý cơn đau offline 2024-07-08 15:30:00 2024-07-08 16:30:00 26 Master Tố Hải - Hồ Chí Minh 60 phút 0 0 phút 0 0 phút
1192 58 Trương Thị Anh Đào Khí Tâm trị liệu xử lý cơn đau offline 2024-07-09 15:45:00 2024-07-09 16:45:00 26 Master Tố Hải - Hồ Chí Minh 60 phút 0 0 phút 0 0 phút
1234 210 Nguyễn Thinh Sơn Khí Tâm trị liệu xử lý cơn đau offline 2024-07-12 09:00:00 2024-07-12 11:00:00 26 Master Tố Hải - Hồ Chí Minh 60 phút 0 0 phút 0 0 phút
1235 210 Nguyễn Thinh Sơn Khí Tâm trị liệu xử lý cơn đau offline 2024-07-12 10:00:00 2024-07-12 11:00:00 26 Master Tố Hải - Hồ Chí Minh 60 phút 0 0 phút 0 0 phút
1240 207 Lê Minh Trí Feet insoles lót giày tuỳ chỉnh (chưa bao gồm phí tư vấn đo khám) offline 2024-07-12 15:00:00 2024-07-12 16:00:00 29 Trần Thị Ngọc Hòa 30 phút 0 0 phút 0 0 phút
1277 143 Phan Công Khí Tâm trị liệu xử lý cơn đau offline 2024-07-16 16:00:00 2024-07-16 17:00:00 26 Master Tố Hải - Hồ Chí Minh Gỡ Chèn/Giám Sát 20 phút 0 0 phút 0 0 phút
1281 211 Trần Thị Thu Hồng Khí Tâm trị liệu xử lý cơn đau offline 2024-07-22 09:40:00 2024-07-22 10:40:00 29 Trần Thị Ngọc Hòa 0 phút 29 Trần Thị Ngọc Hòa Gỡ Chèn 60 phút 0 0 phút
1327 92 testeer Khí Tâm trị liệu xử lý cơn đau offline 2024-07-22 07:26:00 2024-07-22 08:26:00 26 Master Tố Hải - Hồ Chí Minh Tư Vấn Thăm Khám 30 phút test 45 Trần Lê Ngọc Hậu ( Collaborator ) Đo Posture & Freemed, Hỗ Trợ Khám Với Cô 45 phút test 0 0 phút
1328 92 testeer Khí Tâm trị liệu xử lý cơn đau offline 2024-07-22 11:00:00 2024-07-22 12:00:00 0 0 phút 45 Trần Lê Ngọc Hậu ( Collaborator ) Hướng Dẫn Yoga 60 phút 0 0 phút
1335 92 testeer Feet insoles lót giày tuỳ chỉnh (chưa bao gồm phí tư vấn đo khám) offline 2024-07-22 14:48:00 2024-07-22 15:48:00 0 0 phút 45 Trần Lê Ngọc Hậu ( Collaborator ) Huấn Luyện Chỉnh Dáng 60 phút 0 0 phút
1336 92 testeer Feet insoles lót giày tuỳ chỉnh (chưa bao gồm phí tư vấn đo khám) offline 2024-07-22 13:54:00 2024-07-22 14:54:00 0 0 phút 45 Trần Lê Ngọc Hậu ( Collaborator ) Huấn Luyện Chỉnh Dáng 60 phút 0 0 phút

 

Gặp gỡ các chuyên gia của chúng tôi

Master Tố Hải Lê

Nhà sáng lập phương pháp khí tâm trị liệu. Kinh nghiệm 20 năm thực hành, giảng dạy Yoga và Thiền tại Việt Nam và nước ngoài.

Hoàng Bá Bắc

Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phương Đông, Hà Nội

Bác sĩ Đa Khoa Đại Học Y Hà Nội

Trần Thị Thu Hằng

Trưởng ban giảng huấn Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế

Chuyên Gia Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Đinh Thị Thanh Đan

Chuyên Gia Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Trương Thị Minh Hiền

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Lê Thanh Hà

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Trần Thị Ngọc Hoà

Chuyên viên Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Nguyễn Thị Loan

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Đào Thị Bích Hạnh

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Đỗ Thị Thu Hoàn

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Vũ Thanh Loan

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Phan Duy Ngọc

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Lê Vũ Đông

HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Tại sao bạn nên chọn

KHÍ TÂM HEALTH HUB ?

“Sự kết hợp hoàn hảo giữa Yoga cổ xưa và Y học hiện đại với các công nghệ tiên tiến nhất!”

Chúng tôi cam kết giúp bạn đạt được sự toàn diện về sức khỏe trên cả 5 thể của con người về thể chất, thể khí, thể trí, thể cảm xúc và thể linh hồn bằng cách sử dụng tối ưu hiệu quả nhất các phương pháp trị liệu tự nhiên không dùng thuốc. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi với tay nghề chuyên môn cao được đào tạo trực tiếp với Master Tố Hải Lê – nhà sáng lập phương pháp Khí Tâm sẽ luôn mang đến cho bạn sự chăm sóc chuyên nghiệp, tận tâm và lộ trình trị liệu phù hợp với cơ thể của bạn.

Khi Tam Health Hub được thành lập bởi Master To Hai Le vào tháng 8 năm 2023 và trực thuộc Khi Tam Therapy International. Khi Tam Health Hub tự hào giới thiệu đến bạn đội ngũ chuyên gia có tay nghề chuyên môn cao với phương pháp trị liệu Khí tâm độc quyền kết hợp với các công nghệ y tế tiên tiến nhất trên thế giới.

QUY TRÌNH TRỊ LIỆU TẠI KHÍ TÂM HEALTH HUB

Trường đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành trị liệu và chăm sóc sức khỏe theo phương pháp tự nhiên không dùng thuốc. Xây dựng thành một ngành nghề có thương hiệu, đẳng cấp và uy tín cho người Việt Nam trên toàn thế giới.

Tầm Nhìn – Sứ Mệnh

Nguyên Lí Khí Tâm

Phòng Khám Khí Tâm

Đội Ngũ Đào Tạo

Khí Tâm Yoga Trị Liệu

Thiền Khí Tâm

Năng Lượng Khí Tâm

Khí Tâm Huấn Luyện Chữa Lành

Khí Tâm Trị Liệu Bằng Tay

Copyright@ KhiTamTherapy 2021 | Chính sách chung

Call Us Now